تعیین سطح بیان ژن icaD در Staphylococcus aureus تحت تیمار با عصاره سیر و ریفامپین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخنه کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 استادیار گروه زیست شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی خواص ضدمیکروبی و مقایسه اثر عصاره سیر و ریفامپین بر روی بیان ژن بیوفیلم icaD بود. دو سویه بیمارگر و یک سویه استاندارد از S. aureus، انتخاب و تأیید گردید. در این تحقیق از تست‌های آنتی‌بیوگرام، پایین‌ترین غلظت مهارکنندگی (MIC) و پایین‌ترین غلظت باکتری‌کشی (MBC) با غلظت‌های مشخصی از آنتی‌بیوتیک ریفامپین و عصاره سیر (قرص گارسین) استفاده گردید. آزمون فنوتیپی بیوفیلم نیز با میکروپلیت 96 چاهکی و با غلظت‌های مختلف ریفامپین و گارسین انجام شد. به دنبال استخراج RNA از نمونه‌های متأثر از ریفامپین و گارسین و نیز شاهد، سنتز cDNA و سپس Real time PCR صورت گرفت و سطح بیان ژن icaD در نمونه‌های مورد مطالعه سنجیده شد. MIC و MBC تحت تیمار ریفامپین و ترکیب گارسین و ریفامپین برای همه سویه‌ها به ترتیب 375 و 750 میکروگرم بر میلی‌لیتر تعیین گردید. بر اساس نتایج Real time PCR، بیان ژن icaD تحت تاثیر عصاره سیر و ریفامپین واقع شده و در سویه‌های مورد مطالعه دچار کاهش معنی‌داری گردید و علاوه بر این، ترکیب ریفامپین و عصاره سیر، منجر به کاهش بیشتری در بیان این ژن شد. براین اساس استفاده از هر یک از دو عصاره سیر و ریفامپین در سویه استاندارد، به ترتیب به میزان ۳۸ و ۵۶ درصد و استفاده توأم از این دو ماده به میزان ۶۷ درصد، بیان ژن icaD را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of icaD gene expression level in Staphylococcus aureus by treatment with garlic extract and rifampin

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Elham Hosseini Salekdeh 1
  • Hadi Habibollahi 2
  • Mohammad Reza Safari Motlagh 3
1 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Rasht Branch, Islamic Azad University
2 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Rasht Branch, Islamic Azad University
3 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Rasht Branch, Islamic Azad University.
چکیده [English]

In this research, antibiogram, minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) tests were conducted with specific concentrations of rifampin antibiotic and garlic extract (garlic tablet). Biofilm phenotypic test was performed with 96 wells microplate and with different concentrations of rifampin and garlic. Following the extraction of RNA from rifampin and garlic-affected specimens, as well as control, cDNA synthesis and then real time PCR were performed and the icaD gene expression level was measured in the samples. The results of MIC and MBC under rifampin treatment and the combination of garlic and rifampin for all strains were 375 and 750 μg/ml, respectively. Based on Real time PCR results, icaD gene expression was influenced by garlic extract and rifampin, and decreased significantly in the strains. In addition, the rifampin composition and garlic extract resulted in a further reduction in the expression of this gene. Garlic extract and rifampin in the standard strain reduced the icaD expression to 38% and 56%, respectively and the combination of rifampin and garlic extract led to a reduction of 67% of the icaD biofilm gene expression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofilm
  • garlic extract
  • icaD gene
  • Rifampin
  • Staphylococcus aureus