بررسی تغییرات بیان LncRNA RMRP و موتاسیون های ناحیه پروموتری ژن RMRP در بیماران مبتلا به سرطان سینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ̨ گروه ژنیک مولکولی ̨ دانشکده علوم پایه ̨ دانشگاه تربیت مدرس ̨ تهران ̨ ایران

2 مرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی پزشکی تهران

3 کارشناس ارشد ̨ گروه ژنیک ̨ دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران ̨ تهران ̨ ایران

چکیده

زمینه و هدف: تنظیم کننده های بیان ژن و جهش توموری ، ازمارکرهای پیش آگهی دهنده وتشخیصی برای سرطان می باشند. RNAهای بلند غیرکد کننده (lncRNAs) ، درفرآیندهای تنظیمی متعدد نقش دارند. RMRP یک lncRNA می باشد که نقش تنظیمی آن دربرخی ازسرطان هامشخص شده است. با توجه به اهمیت RMRP، به بررسی تغییرات بیان آن که به دنبال موتاسیون های ناحیه پروموتردربیماران مبتلا به سرطان سینه ایجاد می شود، پرداخته شد.
روش بررسی: دراین پژوهش بیان LncRNA RMRP با استفاده از تکنیک نیمه کمی RT-PCR ، برروی 25 نمونه توموری و 25 نمونه کنترل حاشیه تومور ارزیابی شد و توسط تکنیک Real time PCR برای تعدادی از نمونه ها تایید گردید. همچنین برای بررسی وجود جهش در ناحیه پروموتری ژن LncRNA RMRP ، استخراج DNA و تعیین سکانس صورت گرفت.
یافته ها: بیان RMRP درنمونه های توموری نسبت به نمونه های کنترل، افزایش بیان معناداری نشان داد. RMRP درنمونه های HER2 مثبت نسبت به نمونه های HER2 منفی کاهش بیان و در نمونه های توموری متاستاز مثبت نسبت به نمونه های متاستاز منفی افزایش بیان معناداری را نشان داد. توالی پروموتری ژن RMRP نمونه توموری هیچ جهشی وجود نداشت و تفاوتی با سکانس wild type مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این پژوهش، حاکی از آن است که RMRP می تواند به عنوان تومور مارکر و متاستاز مارکری برای شناسایی گروه های مختلف سرطان سینه پیشنهاد گردد. اما همچنان به بررسی های بالینی و مولکولی بیشتری برای اثبات دقیق تر آن نیاز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of LncRNA RMRP expression profile and RMRP gene promoter region mutations in breast cancer patients

نویسندگان [English]

  • Majid Sadeghizadeh 1
  • Zohreh Akbari 3
1 Department of Genetics, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Tehran medical sciences IAU
چکیده [English]

Background: Gene expression ‎regulators and mutations are a kind of biomarker and new ‎therapeutic target for human diseases like cancer. LncRNAs are involved in Several regulatory processes. RNA components of ‎mitochondrial RNA processing ‎endoribonuclease is a lncRNA that its ‎regulatory position has been identified ‎in some cancers. Regarding the importance of the RMRP gene, we are investigating changes in the expression of this gene that are caused by promoter region mutations in breast cancer patients.
Methods: In this study, LncRNA RMRP gene expression was evaluated on 25 tumor samples and 25 control samples by semi-quantitative RT PCR technique, and confirmed by Real time PCR technique for a number of samples. Also, to detect the mutation in the promoter region of the LncRNA RMRP gene, DNA extraction and sequencing were performed.
Results: The expression of the RMRP gene in tumor samples showed a significant increase relative to control samples. Expression of RMRP gene was shown a significant decrease in positive HER2 samples compared to negative HER2 specimens and a significant increase in positive metastatic tumor samples compared to negative metastatic samples . Also, sequencing of the promoter region revealed differences in the region's sequence in tumor and normal samples.Based on sequencing results, there was no mutation in the RMRP promoter sequence of the tumor .
Conclusion: The RMRP gene can be suggested as a tumor and metastatic marker for the detection of breast cancer. But more clinical and molecular research is still needed to prove it more accurately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • breast cancer
  • LncRNA RMRP expression
  • RMRP gene Promoter
  • Mutation