بررسی ساختار تشریحی اندام‌های رویشی غافث (Agrimonia eupatoria L.) در گیاه طبیعی و گیاه باززایی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

بررسی ساختار اندام‌های رویشی گیاهان در گسترش علم زیست شناسی تکوین گیاهی موثر است و در زمینه آرایه شناسی گیاهان نیز کاربرد دارد. غافث (Agrimonia eupatoria L.) یک گیاه ارزشمند دارویی از تیره Rosaceae است. به دلیل جوانه‌زنی کند و رشد رویشی زمانبر در زیستگاه طبیعی، کشت بافت آزمایشگاهی راهکار مناسبی جهت تسریع در تکثیر این گیاه است. در پژوهش حاضر ساختار تشریحی اندام‌های رویشی در گیاه طبیعی و گیاه باززایی‌ شده بررسی و مقایسه شد. از ریشه، ساقه، برگ و دمبرگ گیاه در هر دو گروه نمونه برداری انجام شد و پس از تثبیت در فیکساتور الکل- گلیسیرین برش‌برداری صورت گرفت. برش‌ها تحت رنگ آمیزی کارمن/ متیلن بلو قرارگرفتند و مطالعات میکروسکوپی بر آنها انجام شد. نتایج نشان‌داد ساختارهای کلی در هر دو نمونه شباهت بسیاری دارند. در گیاهان باززایی شده نسبت به گیاهان طبیعی، تراکم بافت‌های محافظ در ساقه، برگ و دمبرگ کمتر بود (تعداد لایه های بافت کلانشیم کمتر و اسکلرانشیم وجود نداشت). دسته‌های آوندی در ساقه، برگ و دمبرگ هر دو گروه، از نوع دو دسته پیوسته (بی کلاترال) دیده شد. تعداد لایه‌های بافت نردبانی و اسفنجی در برگ هر دو گروه مشابه بود. ساختار بلور شکل ماکل در پارانشیم ساقه و دمبرگ هر دو گروه مشاهده شد که تعداد آن در گیاهان باززایی شده کمتر بود. بر روی ساقه و برگ گیاه غافث، کرک‌های متعدد محافظ و غده‌ای وجوددارد که تعداد کرک‌ها در گیاهان باززایی شده نسبت به گیاهان طبیعی کمتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the vegetative structure of Agrimonia eupatoria L. in the in vivo and in vitro plants

نویسندگان [English]

  • Parisa Saffari
  • Ahmad Majd
  • parissa jonoubi
  • Farzaneh Najafi
Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The study of vegetative structures of plants is effective in the development of biology and is one of the research methods in the field of taxonomy. Agrimonia eupatoria L. is a valuable medicinal plant of the Rosaceae. Due to weak germination and time-consuming growth in the natural habitat, tissue culture is a good method to accelerate the propagation of this plant. In the present study, the anatomical structure of vegetative organs in the in vivo plants was compared with the in vitro plants. Roots, stems, leaves, and petioles of plants in both groups were sampled and fixed in alcohol-glycerine and manual cutting was performed. The samples were stained with Carmen/Methylene blue. The results showed that the general structures in both samples are similar but in the regenerated plants, the density of protective tissues was lower than the in vivo plants (number of layers of collenchyma tissue was less and there was no sclerenchyma). Vascular bundles in the stem, leaves, and petiole of both groups were seen as bicollateral. The number of palisade parenchyma layers and spongy parenchyma layers in the leaves of both groups was similar. The macle crystal structures were observed in the parenchyma of stem and petiole in both groups, but its number was lower in regenerated plants. On the stem and leaves of this plant, there were numerous trichomes that the numbers of trichomes in the regenerated plants were less than natural plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leave
  • Petiol
  • Root
  • shoot
  • Trichom