تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر کالوس‌زایی و بهینه‌سازی کشت سوسپانسیون سلولی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) در شرایط درون‌شیشه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه گیاهپزشکی واحد تبریز

چکیده

در این تحقیق، تأثیر نوع و غلظت دو تنظیم‌کننده‌ رشد گیاهی BAP و 2,4-D بر کالوس‌زایی ریزنمونه‌های هیپوکوتیل و برگ در محیط کشت MS حاوی 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D و BAP و بهینه سازی کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خرفه با تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی مختلف در محیط کشت MS حاوی غلظت‌های 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D، 5/0 و 1 میلی-گرم در لیتر BAP و 2/0 و 5/0 میلی‌گرم در لیتر Kin حاوی غلظت‌های 20 و 30 گرم در لیتر ساکارز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست آمده، هر دو ریز‌نمونه مورد استفاده دارای 100 درصد کالوس‌زایی بودند ولی عملکرد کالوس ریزنمونه هیپوکوتیل به‌صورت معنی‌داری بیشتر از ریزنمونه برگ بود. محیط‌کشت‌های MS حاوی 2 میلی‌گرم بر لیتر BAP و 5/0 میلی-گرم بر لیتر 2,4-D، 2 میلی‌گرم بر لیتر BAP و 1 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D، 1 میلی‌گرم بر لیتر BAP و 1 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D، 1 میلی‌گرم بر لیتر BAP و 5/0 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D، 5/0 میلی‌گرم بر لیتر BAP و 5/0 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D و 1 میلی‌گرم بر لیتر BAP و 2 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D، همگی حاوی 150 میلی‌گرم بر لیتر اسیدآسکوربیک در هر دو ریزنمونه بیشترین عملکرد (وزن تر کالوس) را داشتند. در کشت سوسپانسیون سلولی، بین تیمار با ترکیب‌ تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی اعمال شده از نظر شاخص‌های‌ تعداد سلول در یک میلی‌لیتر، SCV، PCV و مدت زمان اعمال تیمار اختلاف معنی‌داری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In Vitro Effect of Plant Growth Regulators on Callogenesis and Suspension Culture Optimization of Portulaca oleracea L.

نویسنده [English]

  • Manizheh Jamshidi
Plant protection Department Tabriz Branch
چکیده [English]

In this research, the effect of type and concentration of BAP and 2,4-D plant growth regulators on callogenesis of hypocotyl and leaf explants of Portulaca oleracea in MS medium containing 0.5, 1 and 2 mg/L of 2,4-D and BAP and optimization of cell suspension culture with different plant growth regulators in MS medium containing 0.5, 1 and 2 mg/L 2,4-D, 0.5 and 1 mg/L BAP, 0.2 and 0.5 mg/L Kin each one containing 20 and 30 g/l sucrose concentration, were investigated. Based on the results, both of the samples had 100 percentage callus induction, but the function of hypocotyl callus was significantly higher than the leaf callus. MS culture media containing 2 mg/l BAP and 0.5 mg/l 2,4-D, 2 mg/l BAP and 1 mg/l 2,4-D, 1 mg/l BAP and 1 mg/l 2,4-D, 1 mg/l BAP and 0.5 mg/l 2,4-D, 0.5 mg/l BAP And 0.5 mg/l 2,4-D and 1 mg/l BAP and 2 mg/l 2,4-D, all containing 150 mg/l ascorbic acid in both explants have the highest yield (wet weight of callus). In the cell suspension culture, there was a significant difference between treatments with the plant growth regulators in terms of number of cells in per ml, SCV, PCV and treatment duration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • callogenesis
  • Suspension culture
  • Portulaca oleracea L