دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، بهار 1395، صفحه 1-85 
4. تغییر در صفات رویشی و شاخص‌های فیزیولوژیک گیاهان لوبیا تحت تنش روی در محیط‌کشت هیدروپونیک

صفحه 31-39

عبدالکریم چهرگانی راد؛ نوشین خورزمان؛ حسین لاری یزدی؛ زهره شیرخانی