دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، زمستان 1397