دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، پاییز 1398، صفحه 1-72 
2. بررسی اثر نگهداری در شرایط فراسرد بر پایداری فیتوشیمیایی گیاه مرزهSatureja sahendica

صفحه 9-16

شبنم شهبازی؛ عباس قمری زارع؛ فاطمه سفیدکن؛ علی اشرف جعفری؛ وحید عبدوسی