دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، زمستان 1398، صفحه 1-70 
1. مقایسه اثر عصاره آبی و اتانولی کرفس ( Apium gavelens) در جلوگیری از رشد آسپرژیلوس فلاووس، ترایکوفایتون روبروم و کاندیدا آلبیکنس درشرایط in vitro

صفحه 1-10

رباب ابراهیمی باروق؛ سید جمال هاشمی؛ روشنک داعی؛ صادق خداویسی؛ پگاه آردی؛ شیما پارسای


3. تأثیر روش تولید، استخراج و خالص سازی، بر خاصیت ضد سرطانی پلی ساکاریدهای قارچی

صفحه 21-30

هاله الوندی؛ اشرف السادات حاتمیان زارمی؛ بهمن ابراهیمی حسین زاده؛ زهرا بیگم مختاری حسینی؛ حامد آقاجانی


5. تاثیر پرتو فرابنفش بر ساختار تشریحی گیاه شمعدانی عطریPelargonium graveolens L’Her

صفحه 31-40

مرجان آذرافشان؛ مریم پیوندی؛ حسین عباسپور؛ زهرا نورمحمدی؛ احمد مجد