دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، زمستان 1398، صفحه 1-70 
3. تأثیر روش تولید، استخراج و خالص سازی، بر خاصیت ضد سرطانی پلی ساکاریدهای قارچی

صفحه 27-42

هاله الوندی؛ اشرف السادات حاتمیان زارمی؛ بهمن ابراهیمی حسین زاده؛ زهرا بیگم مختاری حسینی؛ حامد آقاجانی


5. تاثیر پرتو فرابنفش بر ساختار تشریحی گیاه شمعدانی عطریPelargonium graveolens L’Her

صفحه 53-62

مرجان آذرافشان؛ مریم پیوندی؛ حسین عباسپور؛ زهرا نورمحمدی؛ احمد مجد