دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، بهار 1399، صفحه 1-58 
4. نکاتی جدید در بازنگری گونه های افرا (Acer L.) در ایر ان

صفحه 35-40

فریبا شریف نیا؛ فاطمه اسدی؛ فهیمه سلیم پور


6. بررسی میزان بیان miR-21 در ادرار افراد مبتلا به سرطان پروستات

صفحه 49-58

علیرضا امامویردی زاده؛ مهرداد هاشمی؛ فرانک جمشیدیان