دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، پاییز 1399، صفحه 1-70 
7. شناسایی دوزیستان بی‌دم نواحی جنوب شرقی استان تهران توسط مطالعات بافت شناسی

صفحه 61-69

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فریده چناری؛ مینا بابایی؛ مهیار یوسفی سیاه کلرودی