دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، تابستان 1396، صفحه 1-90 
5. بررسی اثر مهاری تاکسیفولین بر فرایند فیبریلاسیون پروتئین لیزوزیم سفیده تخم مرغ

صفحه 45-54

محسن مهدوی مهر؛ علی اکبر مراتان؛ علی اصغر باقری کشتلی؛ فریبا خسروی نژاد


7. بررسی تکوینی اندام های رویشی و زایشی شاهدانه ( Cannabis sativa L. )

صفحه 63-73

احمد مجد؛ زهرا روستائی؛ طاهر نژادستاری؛ صدیقه اربابیان