دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، پاییز 1396، صفحه 1-89 
5. مطالعه مکانیسم دفاعی ریزجلبک Haematococcus pluvialis طی آلودگی به قارچ Paraphysoderma sedebokerensis

صفحه 53-66

بهاره ناهیدیان؛ فائزه قناتی؛ مریم شهبازی؛ ندا سلطانی؛ مرتضی غلامی