دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، پاییز 1397 
7. بررسی اثر بی وزنی بر تکوین سیاهرگ مرکزی در کبد جنین رت و اثر درمانی اسید فولیک

صفحه 69-78

پونه رحیمی نیا؛ شیوا نصیرایی مقدم؛ مهناز اذرنیا؛ زهرا حاج ابراهیمی