نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب آشامیدنی بررسی نیترات مازاد در آب آشامیدنی بر روی آنزیم‌های کبدی و هیستوپاتولوژی موش سوری باردار نژاد NMRI [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 9-15]
 • آب مغناطیس بررسی تاثیر تیمار آب مغناطیس بر تکوین اندام‌های رویشی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 47-53]
 • آلاینده ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و آناتومیکی گونه‌ی خلر(Lathyrus stavius)در پاسخ به تنش آلودگی نفتی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 39-45]
 • آنژیوژنز تاثیرزهر زنبور عسل بر بیان ژن VEGF Aبر سلول‌های سرطان پرومیلوسیتی (HL-60) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 69-77]
 • آویشن شیراز سنتز سبز نانوذرات طلاتوسط گیاه دارویی آویشن شیراز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-8]

ا

 • اثر ضد باکتریایی بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌های آبی و آلی گیاهAlyssum homolocarpum L. در مراحل مختلف نموی(رویشی، پیش گلدهی و گلدهی) بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 62-71]
 • استخوان بررسی اثر عصارهآبی زرشک (Berberis integerrima) بر رشد بافت استخوانی جنین موش کوچک آزمایشگاهی‌نژاد Balb/c [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 39-48]
 • الگوی اپیدرمی مقایسه ریزریختارشناسی اپیدرم برگ و میوه گونه‌های نارون ایرانی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]
 • امواج فراصوت بهینه‌سازی کشت سلولی و افزایش تولید برخی متابولیت‌های ثانویه دارویی تحت تاثیر امواج فراصوت درکشت سلولی فندق (Corylus avellana L.) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • امواج فروصوت تاثیرامواج فروصوت بررشد سلول‌های جداکشت توتون Nicotianatabacum L. cv. barley 21)) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 25-29]
 • اندام‌های رویشی بررسی ساختارتشریحی اندام‌های رویشی ومراحل تکوین اندام‌زایشی ماده درگیاه کوکب کوهی(RudbeckiahirtaL.) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 10-22]

ب

 • بادام کوهی بررسی مراحل تکوین کیسه رویانی در بادام کوهی (Amygdalus scoparia L.) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 31-38]
 • بارداری بررسی نیترات مازاد در آب آشامیدنی بر روی آنزیم‌های کبدی و هیستوپاتولوژی موش سوری باردار نژاد NMRI [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 9-15]
 • باکاتین III بهینه‌سازی کشت سلولی و افزایش تولید برخی متابولیت‌های ثانویه دارویی تحت تاثیر امواج فراصوت درکشت سلولی فندق (Corylus avellana L.) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • باکتریگرم مثبت بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌های آبی و آلی گیاهAlyssum homolocarpum L. در مراحل مختلف نموی(رویشی، پیش گلدهی و گلدهی) بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 62-71]
 • باکتری گرم منفی بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌های آبی و آلی گیاهAlyssum homolocarpum L. در مراحل مختلف نموی(رویشی، پیش گلدهی و گلدهی) بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 62-71]
 • بساک مطالعه مراحل تکوین دانه گرده در Alcea aucheri (Boiss) Alef. [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 45-53]
 • بقولات ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و آناتومیکی گونه‌ی خلر(Lathyrus stavius)در پاسخ به تنش آلودگی نفتی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 39-45]

پ

 • پیوندسلول بررسی ترمیم نقص استخوان بااستفاده ازغشاءژلاتین-کیتوسان وسلول‌های بنیادی مشتق ازچربی درموش صحرایی(ارزیابی هیستومورفومتری وایمونوهیستولوژیک) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 31-44]

ت

 • تاکسول بهینه‌سازی کشت سلولی و افزایش تولید برخی متابولیت‌های ثانویه دارویی تحت تاثیر امواج فراصوت درکشت سلولی فندق (Corylus avellana L.) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • تاکسول بررسی خواص ضد سرطانی تاکسول و عصاره‌های الکلی و آبی مریم گلی (Salvia officinalis) بر رده سلولی 4T1استخراج شده از تومورهای پستانی موشBALB/ c [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 13-24]
 • تخمک بررسی ساختارتشریحی اندام‌های رویشی ومراحل تکوین اندام‌زایشی ماده درگیاه کوکب کوهی(RudbeckiahirtaL.) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 10-22]
 • تخمک تکوین دانه گرده و تخمک.LAntirrhinum majus [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • ترمیم استخوان بررسی ترمیم نقص استخوان بااستفاده ازغشاءژلاتین-کیتوسان وسلول‌های بنیادی مشتق ازچربی درموش صحرایی(ارزیابی هیستومورفومتری وایمونوهیستولوژیک) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 31-44]
 • تیره مرکبان بررسی ساختارتشریحی اندام‌های رویشی ومراحل تکوین اندام‌زایشی ماده درگیاه کوکب کوهی(RudbeckiahirtaL.) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 10-22]
 • تکوین بررسی ساختارتشریحی اندام‌های رویشی ومراحل تکوین اندام‌زایشی ماده درگیاه کوکب کوهی(RudbeckiahirtaL.) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 10-22]
 • توتون تاثیرامواج فروصوت بررشد سلول‌های جداکشت توتون Nicotianatabacum L. cv. barley 21)) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 25-29]

ج

 • جنین بررسی اثر عصارهآبی زرشک (Berberis integerrima) بر رشد بافت استخوانی جنین موش کوچک آزمایشگاهی‌نژاد Balb/c [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 39-48]

خ

 • خردل سیاه شناسایی، توالی‌یابی و تعیین پروتئین استنباطی ژن هم‌ساخت APETALA1 (AP1) درخردل سیاه (Brassica nigra) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 1-8]

د

 • دانه گرده تکوین دانه گرده و تخمک.LAntirrhinum majus [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • دانه گرده مطالعه مراحل تکوین دانه گرده در Alcea aucheri (Boiss) Alef. [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 45-53]

ر

 • رده سلولی4T1 بررسی خواص ضد سرطانی تاکسول و عصاره‌های الکلی و آبی مریم گلی (Salvia officinalis) بر رده سلولی 4T1استخراج شده از تومورهای پستانی موشBALB/ c [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 13-24]
 • رده سلولی HL-60 تاثیرزهر زنبور عسل بر بیان ژن VEGF Aبر سلول‌های سرطان پرومیلوسیتی (HL-60) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 69-77]
 • ریزریختار شناسی مقایسه ریزریختارشناسی اپیدرم برگ و میوه گونه‌های نارون ایرانی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]
 • ریزغده زایی اثرتیمارسالیسیلیک اسید برریز غده زایی سیب زمینی درشرایط کشت بافت [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 49-60]
 • ریزوم مطالعات آناتومی برگ، ساقه، ریزوم و گرده شناسی جنسL.Polygonatumدر ایران [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 55-67]
 • رقم سانته اثرتیمارسالیسیلیک اسید برریز غده زایی سیب زمینی درشرایط کشت بافت [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 49-60]
 • رویان زایی بررسی مراحل تکوین کیسه رویانی در بادام کوهی (Amygdalus scoparia L.) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 31-38]

ز

 • زهر زنبور عسل تاثیرزهر زنبور عسل بر بیان ژن VEGF Aبر سلول‌های سرطان پرومیلوسیتی (HL-60) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 69-77]

ژ

 • ژن APETALA1 شناسایی، توالی‌یابی و تعیین پروتئین استنباطی ژن هم‌ساخت APETALA1 (AP1) درخردل سیاه (Brassica nigra) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 1-8]
 • ژن HY5 بررسی اثر نور آبی و قرمز بر بیان ژن CRY1و HY5در دانه رست گیاه کلزا (Brassica napus L.) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 27-38]
 • ژن کریپتوکروم1 بررسی اثر نور آبی و قرمز بر بیان ژن CRY1و HY5در دانه رست گیاه کلزا (Brassica napus L.) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 27-38]

س

 • ساختار تشریحی بررسی تاثیر تیمار آب مغناطیس بر تکوین اندام‌های رویشی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 47-53]
 • ساقه مطالعات آناتومی برگ، ساقه، ریزوم و گرده شناسی جنسL.Polygonatumدر ایران [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 55-67]
 • سالیسیلیک اسید اثرتیمارسالیسیلیک اسید برریز غده زایی سیب زمینی درشرایط کشت بافت [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 49-60]
 • سبز سنتز سبز نانوذرات طلاتوسط گیاه دارویی آویشن شیراز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-8]
 • سرطان تاثیرزهر زنبور عسل بر بیان ژن VEGF Aبر سلول‌های سرطان پرومیلوسیتی (HL-60) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 69-77]
 • سیگنالینگ کلسیم تاثیرامواج فروصوت بررشد سلول‌های جداکشت توتون Nicotianatabacum L. cv. barley 21)) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 25-29]
 • سلول‌هایADSC بررسی ترمیم نقص استخوان بااستفاده ازغشاءژلاتین-کیتوسان وسلول‌های بنیادی مشتق ازچربی درموش صحرایی(ارزیابی هیستومورفومتری وایمونوهیستولوژیک) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 31-44]
 • سمیت سلولی بررسی خواص ضد سرطانی تاکسول و عصاره‌های الکلی و آبی مریم گلی (Salvia officinalis) بر رده سلولی 4T1استخراج شده از تومورهای پستانی موشBALB/ c [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 13-24]

ط

 • طلا سنتز سبز نانوذرات طلاتوسط گیاه دارویی آویشن شیراز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-8]

ع

 • عصاره زرشک بررسی اثر عصارهآبی زرشک (Berberis integerrima) بر رشد بافت استخوانی جنین موش کوچک آزمایشگاهی‌نژاد Balb/c [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 39-48]
 • عصاره‌های آبی و آلی بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌های آبی و آلی گیاهAlyssum homolocarpum L. در مراحل مختلف نموی(رویشی، پیش گلدهی و گلدهی) بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 62-71]

غ

 • غشاءژلاتین-کیتوسان بررسی ترمیم نقص استخوان بااستفاده ازغشاءژلاتین-کیتوسان وسلول‌های بنیادی مشتق ازچربی درموش صحرایی(ارزیابی هیستومورفومتری وایمونوهیستولوژیک) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 31-44]

ف

 • فندق بهینه‌سازی کشت سلولی و افزایش تولید برخی متابولیت‌های ثانویه دارویی تحت تاثیر امواج فراصوت درکشت سلولی فندق (Corylus avellana L.) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • فنیل آمونیالیاز بهینه‌سازی کشت سلولی و افزایش تولید برخی متابولیت‌های ثانویه دارویی تحت تاثیر امواج فراصوت درکشت سلولی فندق (Corylus avellana L.) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • فنوگرام مقایسه ریزریختارشناسی اپیدرم برگ و میوه گونه‌های نارون ایرانی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]

ک

 • کبد بررسی نیترات مازاد در آب آشامیدنی بر روی آنزیم‌های کبدی و هیستوپاتولوژی موش سوری باردار نژاد NMRI [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 9-15]
 • کلزا بررسی اثر نور آبی و قرمز بر بیان ژن CRY1و HY5در دانه رست گیاه کلزا (Brassica napus L.) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 27-38]
 • کوکب کوهی بررسی ساختارتشریحی اندام‌های رویشی ومراحل تکوین اندام‌زایشی ماده درگیاه کوکب کوهی(RudbeckiahirtaL.) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 10-22]

گ

 • گیاه سنتز سبز نانوذرات طلاتوسط گیاه دارویی آویشن شیراز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-8]
 • گرده شناسی مطالعات آناتومی برگ، ساقه، ریزوم و گرده شناسی جنسL.Polygonatumدر ایران [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 55-67]
 • گلچه لوله‌ای بررسی ساختارتشریحی اندام‌های رویشی ومراحل تکوین اندام‌زایشی ماده درگیاه کوکب کوهی(RudbeckiahirtaL.) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 10-22]
 • گل‌دهی شناسایی، توالی‌یابی و تعیین پروتئین استنباطی ژن هم‌ساخت APETALA1 (AP1) درخردل سیاه (Brassica nigra) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 1-8]

ل

 • لیگنین تاثیرامواج فروصوت بررشد سلول‌های جداکشت توتون Nicotianatabacum L. cv. barley 21)) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 25-29]

م

 • محیط زیست ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و آناتومیکی گونه‌ی خلر(Lathyrus stavius)در پاسخ به تنش آلودگی نفتی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 39-45]
 • محیط کشتMS اثرتیمارسالیسیلیک اسید برریز غده زایی سیب زمینی درشرایط کشت بافت [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 49-60]
 • مریم گلی بررسی خواص ضد سرطانی تاکسول و عصاره‌های الکلی و آبی مریم گلی (Salvia officinalis) بر رده سلولی 4T1استخراج شده از تومورهای پستانی موشBALB/ c [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 13-24]
 • میکروسپورزایی مطالعه مراحل تکوین دانه گرده در Alcea aucheri (Boiss) Alef. [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 45-53]
 • میکروسکوپ الکترونی مقایسه ریزریختارشناسی اپیدرم برگ و میوه گونه‌های نارون ایرانی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]
 • موش بررسی اثر عصارهآبی زرشک (Berberis integerrima) بر رشد بافت استخوانی جنین موش کوچک آزمایشگاهی‌نژاد Balb/c [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 39-48]
 • موش صحرایی بررسی ترمیم نقص استخوان بااستفاده ازغشاءژلاتین-کیتوسان وسلول‌های بنیادی مشتق ازچربی درموش صحرایی(ارزیابی هیستومورفومتری وایمونوهیستولوژیک) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 31-44]

ن

 • نارون مقایسه ریزریختارشناسی اپیدرم برگ و میوه گونه‌های نارون ایرانی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]
 • نانوذره سنتز سبز نانوذرات طلاتوسط گیاه دارویی آویشن شیراز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-8]
 • نیترات بررسی نیترات مازاد در آب آشامیدنی بر روی آنزیم‌های کبدی و هیستوپاتولوژی موش سوری باردار نژاد NMRI [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 9-15]
 • نفت خام سبک ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و آناتومیکی گونه‌ی خلر(Lathyrus stavius)در پاسخ به تنش آلودگی نفتی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 39-45]
 • نور آبی بررسی اثر نور آبی و قرمز بر بیان ژن CRY1و HY5در دانه رست گیاه کلزا (Brassica napus L.) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 27-38]
 • نور قرمز بررسی اثر نور آبی و قرمز بر بیان ژن CRY1و HY5در دانه رست گیاه کلزا (Brassica napus L.) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 27-38]

ه

 • هیدروکربن‌های نفتی ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و آناتومیکی گونه‌ی خلر(Lathyrus stavius)در پاسخ به تنش آلودگی نفتی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 39-45]