نویسنده = فهیمه سلیم پور
تعداد مقالات: 6
1. نکاتی جدید در بازنگری گونه های افرا (Acer L.) در ایر ان

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 35-40

فریبا شریف نیا؛ فاطمه اسدی؛ فهیمه سلیم پور


2. بررسی ساختار تشریحی گامتوفیت چهار گونه از جنس Brachythecium Schimp در ایران

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 77-89

فهیمه سلیم پور؛ فاطمه رستگار؛ علی مازوجی؛ فریبا شریف نیا


4. مطالعه کاریوتیپ سه ژنوتیپ ازگونه (Achillea millefolium (Asteraceae در ایران

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 39-44

علی مازوجی؛ فهیمه سلیم پور؛ طلایه پور فرزانه


5. بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس در مراحل مختلف تکوینی گیاه دارویی Centella asiatica (L.) Urban

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 13-20

علی مازوجی؛ فهیمه سلیم پور؛ لیلا شفیعی دستجردی


6. بررسی فنتیکی گونه های جنس Trifolium با استفاده از صفات دانه گرده

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 41-52

فهیمه سلیم پور؛ گلاله مصطفوی؛ شادی حاج رسولیها؛ فریبا شریف نیا