نویسنده = فریبا شریف نیا
تعداد مقالات: 5
2. نکاتی جدید در بازنگری گونه های افرا (Acer L.) در ایر ان

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 35-40

فریبا شریف نیا؛ فاطمه اسدی؛ فهیمه سلیم پور


3. بررسی ساختار تشریحی گامتوفیت چهار گونه از جنس Brachythecium Schimp در ایران

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 77-89

فهیمه سلیم پور؛ فاطمه رستگار؛ علی مازوجی؛ فریبا شریف نیا


4. بررسی ریز ریخت‌شناسی الگوی اپیدرمی گلپوش در گونه‌های جنس .Delphinium L. در ایران

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 11-22

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ طاهر نژادستاری؛ مصطفی اسدی


5. بررسی فنتیکی گونه های جنس Trifolium با استفاده از صفات دانه گرده

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 41-52

فهیمه سلیم پور؛ گلاله مصطفوی؛ شادی حاج رسولیها؛ فریبا شریف نیا