نویسنده = طاهر نژادستاری
تعداد مقالات: 3
1. مطالعات فراساختاری و بافت شناسی برگ و ریشه گیاه کرچک (.Ricinus communis L) تحت تیمار نانولوله های کربن چند دیواره

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 1-10

زهرا فتحی؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ هما محمودزاده آخرت؛ طاهر نژاد ستاری


2. بررسی تکوینی اندام های رویشی و زایشی شاهدانه ( Cannabis sativa L. )

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 63-73

احمد مجد؛ زهرا روستائی؛ طاهر نژادستاری؛ صدیقه اربابیان


3. بررسی ریز ریخت‌شناسی الگوی اپیدرمی گلپوش در گونه‌های جنس .Delphinium L. در ایران

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 11-22

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ طاهر نژادستاری؛ مصطفی اسدی