بررسی تأثیرات کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی درمنه خزری قبل و بعد از گلدهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران مدرس دانشکده سما تهرانسر دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

درمنه خزری یکی از گیاهان دارویی مهمی است که امروزه کاربردهای بسیار زیادی در درمان بیماری‌ها از جمله سرطان و مالاریا داشته است. این تحقیق به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی درمنه خزری در مرحله‌ی قبل و بعد از گلدهی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه‌ای آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل کود شیمیایی (نیتروژن و فسفر) در چهار سطح (0، N40P40، N80P40 و N80P80) و کود زیستی در چهار سطح(عدم کوددهی، نیتروکسین، بیوفسفر و ورمی‌کمپوست بود. نتایج نشان داد که استفاده از کودهای بیولوژیک، همچنین افزایش سطوح مختلف کودهای شیمیایی تأثیر معنی‌داری در ویژگی‌های مورد بررسی داشت. بررسی مقایسه میانگین‌ها نشان داد که کاربرد کودهای بیولوژیک منجر به افزایش معنی‌داری در تمامی صفات مورد نظر شد، و در بین کودهای بیولوژیک، تیمار ورمی‌کمپوست بیشترین تأثیر را نسبت به تیمار عدم استفاده از کودهای بیولوژیک (شاهد) داشت. از مقایسه میانگین‌ها کاربرد سطوح مختلف کودهای شیمیایی نیز می‌توان دریافت که مصرف 80 کیلوگرم نیتروژن توأم با 80 کیلوگرم فسفر بیشترین افزایش را در صفات در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها داشت. همچنین اثر متقابل در صفات مورد نظر دارای تأثیرات متفاوتی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effect of biological and chemical fertilizers on Artemisia annua L. quantitative characteristics after and before flowering

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Shakouri 1
  • Mohammad Hossein Bijeh Keshavarzi 2
1 Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Young Researchers and Elites club, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Artemisia annua L. is one of the important herbal plants, which is applicable for some disease treatment such as, Cancer and Malaria. To consider the effect of biological and chemical fertilizers on Artemisia annua L. quantitative characteristics an experiment was carried out in factorial design in completely randomized design with 4 replications in a educational green house in Tehran. Treatments included chemical fertilizers (Nitrogen (N), Phosphorus (P)) in 4 levels (N0P0, N40P40, N80P40, N80P80) and biological fertilizers in 4 levels (control, Nitroxin, Bio-phosphorus and Vemricompost fertilizer. Results showed that using biological fertilizer, and increasing different levels of chemical fertilizers (N, P) had significant effect on under consideration characteristics. Means comparison showed that biological fertilizers application leads to significant increase in all under consideration features. Among biological fertilizer, Vemricompost treatments the most effective. Means comparison of applying different levels of chemical fertilizers indicated that N80P80 had the most increase in features. Interaction effect had different effects on those features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemisia annua L
  • biologic
  • N fertilizer
  • vermicompost