دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، تابستان 1395، صفحه 1-83 
5. بررسی فنتیکی گونه های جنس Trifolium با استفاده از صفات دانه گرده

صفحه 41-52

فهیمه سلیم پور؛ گلاله مصطفوی؛ شادی حاج رسولیها؛ فریبا شریف نیا


6. تاثیر سیلیس و نانوذرات سیلیس بر جوانه زنی بذرها و رشد گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

صفحه 53-62

صنم نظرعلیان؛ احمد مجد؛ سعید آیریان؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ فرزانه نچفی؛ ماریا گرگر