دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، پاییز 1395، صفحه 1-73 
2. بررسی ریز ریخت‌شناسی الگوی اپیدرمی گلپوش در گونه‌های جنس .Delphinium L. در ایران

صفحه 11-22

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ طاهر نژادستاری؛ مصطفی اسدی