دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، زمستان 1399، صفحه 1-83 
2. تعیین سطح بیان ژن icaD در Staphylococcus aureus تحت تیمار با عصاره سیر و ریفامپین

صفحه 17-28

سیده الهام حسینی سالکده؛ هادی حبیب اللهی؛ محمد رضا صفری مطلق