دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، بهار 1396 

مقاله پژوهشی

1. بررسی ویژگی‌های تشریحی، عملکردی گیاه نیشکر (Saccharum officinarum L.) و میزان پتاسیم خاک در پاسخ به نیترات پتاسیم

صفحه 1-12

مریم کلاهی؛ سبحان موسوی؛ حسین حاج شرفی؛ مهدی مساواتی؛ محمد حسین شیخ رضایی؛ الهام صفار؛ عاطفه کرد زنگنه


2. القاء تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی امنتوم موش نژاد NMRI به سلول های اجدادی اندوتلیالی توسط عصاره جفت

صفحه 13-25

مریم السادات نژادفاضل؛ کاظم پریور؛ نسیم حیاتی رودباری؛ میترا حیدری نصرآبادی


6. بررسی ساختار اندام های رویشی و تکوین اندام های زایشی کرفس سفید(.Haussknechtia elymaitica Boiss)

صفحه 73-88

مهدی زرینی؛ احمد مجد؛ گلناز تجدد؛ صدیقه مهرابیان؛ سایه جعفری