دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، زمستان 1396، صفحه 1-89 
7. بررسی ساختار تشریحی گامتوفیت چهار گونه از جنس Brachythecium Schimp در ایران

صفحه 77-89

فهیمه سلیم پور؛ فاطمه رستگار؛ علی مازوجی؛ فریبا شریف نیا