اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر احمد مجد

سیتولوژی و مورفوژنز گیاهی استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ahmad_majd2005yahoo.com
22951007

مدیر مسئول

دکتر صدیقه اربابیان

زیست شناسی سلولی تکوینی گیاهی دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

arbabiasgmail.com
22968271

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد مجد

سیتولوژی و مورفوژنز گیاهی استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ahmad_majd2005yahoo.com
22951007

دکتر صدیقه اربابیان

زیست شناسی سلولی تکوینی گیاهی دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

arbabiasgmail.com
22968271

دکتر کاظم پریور

زیست شناسی سلولی تکوینی جانوری استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

kazem_parivaryahoo.com
44865154

دکتر یوسف سیدنا

ژنتیک انسانی دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی

y.seyedenayahoo.com

دکتر صدیقه مهرابیان

میکروبیولوژی-اکولوژی میکروبی استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

mehrabian_syahoo.com
22951007

دکتر مهدی رهنما

زیست شناسی-علوم جانوری دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

meh_rahnemayahoo.com
33465890-024

دکتر علیرضا ایرانبخش

زیست شناسی سلولی تکوینی استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

iranbakhsharyahoo.com
77954452

دکتر محمد نبیونی

علوم اعصاب - تکوین سیستم عصبی دانشیار ، دانشگاه خوارزمی

nabiunitmu.ac.ir
8832922

دکتر فرخنده رضانژاد

علوم گیاهی دانشیار ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

frezanejadgmail.com
22950955

دکتر سید محمد مهدی حمدی

سیستماتیک گیاهی دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

m.hamdiiauctb.ac.ir
09127385316

مدیر داخلی

دکتر گلناز تجدد

زیست شناسی سلولی تکوینی گیاهی استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

tajadodggmail.com
22968271